ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ต้อหินโลก ปี2559 A World Glaucoma Week event 2016

image01 image02 image03 image04 image05 image06 image07 image08 image09 image10 image11 image12 image13 image14 image15 image16 image17 image18 image19 image20 image21 image22 image23 image24 image25 image26 image27 image28 image29 image30 image31 image32 image33 image34 image35 image36 image37 image38 image39 image40 image41 image42 image43 image44 image45 image46 image47 image48 image49 image50 image51 image52 image53 image54 image55 image56 image57 image58 image59 image60 image61 image62 image63 image64 image65 image66 image67 image68 image69 image70 image71 image72 image73 image74 image75 image76 image77 image78 image79 image80 image81 image82 image83 image84 image85 image86 image87 image88 image89 image90 image91 image92 image93 image94 image95 image96 image97 image98 image99 image100 image101 image102 image103 image104 image105 image106 image107 image108 image109 image110 image111 image112 image113 image114 image115 image116 image117 image118 image119 image120 image121 image122 image123 image124 image125 image126 image127 image128 image129 image130 image131 image132 image133 image134 image135 image136 image137 image138 image139 image140 image141 image142 image143 image144 image145 image146 image147 image148 image149 image150 image151 image152 image153 image154 image155 image156 image157 image158 image159 image160 image161 image162 image163 image164 image165 image166 image167 image168 image169 image170 image171 image172 image173 image174 image175 image176 image177 image178 image179 image180 image181 image182 image183 image184 image185 image186 image187 image188 image189 image190 image191 image192 image193 image194 image195 image196 image197 image198 image199 image200 image201 image202 image203 image204 image205 image206 image207 image208 image209 image210 image211 image212 image213 image214 image215 image216 image217 image218 image219 image220 image221 image223 image224 image225 image226 image227 image228 image229 image230 image231 image232 image233 image234 image235 image236 image237 image238 image239 image240 image241 image242 image243 image244 image245 image246 image247 image248 image249 image250 image251 image252 image253 image254 image255 image256 image257 image258 image259 image260 image261 image262 image263 image264 image265 image267 image268 image269 image270 image271 image272 image273 image274 image275 image276 image277 image278 image279 image280 image281 image282 image283 image284 image285 image286 image287 image288 image289 image290 image291 image292 image293 image294 image295 image296 image297 image298 image300 image301 image302 image303 image304 image305 image306 image307 image308 image309